Huisregels

Huisregels, voor uw en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Landgoed de Rosep gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Binnen Landgoed de Rosep stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 • Landgoed de Rosep dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Landgoed de Rosep u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden, wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 • Het is niet toegestaan om van buitenaf bestelde of meegebrachte etenswaren te nuttigen in het hotel.
 • Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 • Het is verboden om gasten betaald te ontvangen op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Het is niet toegestaan om op de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
 • Het is niet toegestaan bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 • Het is verboden om kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).

 

Aansprakelijkheid
De directie, de eigenaar van deze locatie en personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing , diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Diefstal
Landgoed de Rosep is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

Betreden hotelkamer door personeel
Landgoed de Rosep behoudt zich het recht om een hotelkamer te betreden indien het personeel dat nodig acht.

Video bewaking
Op diverse plaatsen binnen als buiten het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

Roken

 • In Landgoed de Rosep is het NIET toegestaan om te roken in de openbare ruimtes en uit het raam. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van €250,00.
 • Ook is het gebruik van elektronische sigaretten in het gehele gebouw niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan te roken op de hotelkamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €250,00 boete in rekening te brengen.

Geluidsoverlast
Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Landgoed de Rosep is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

Gevonden- en verloren voorwerpen
U kunt contact opnemen met de receptie voor verloren of gevonden voorwerpen.

Eigendommen van het hotel

 • Het is niet toegestaan eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Landgoed de Rosep kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Laat uw eigendommen op de locatie Landgoed de Rosep en in uw auto niet onbeheerd achter. Landgoed de Rosep is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Landgoed de Rosep geschiedt op eigen risico.

Inchecken
Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.

Brandbeveiliging

 • Op uw kamer liggen de brandinstructies ter inzage.
 • Meld brand bij de receptie (toets 9) en/of sla de dichtst-bijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een brandalarm direct het pand.
 • De medewerkers van Landgoed de Rosep waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

Nooduitgangen
Alle nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in de gangen, voorzien van noodverlichting. De nooduitgangen worden alleen gebruikt in geval van brand of op aanwijzen van personeel. Het is dan ook niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.

Ongewenste intimiteiten

 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Bij Landgoed de Rosep gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
 • Indien ongewenste intimiteiten plaatsvinden, zullen we dit melden bij de instanties en/of opdrachtgevers
 • Om de rust, orde en veiligheid binnen Landgoed de Rosep te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

Verdovende middelen

 • Het is verboden om lachgas te gebruiken in het hotel. Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) of lachgas is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.

Zero tolerance
Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.

Indien u incheckt gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van

Hotel Landgoed de Rosep